Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: januari 2002

Dinsdag 29 januari 2002

Een drukke dag vandaag. De discussie over de positie van de Eerste Kamer gaat haar tweede bedrijf in. Het eerste voltrok zich op 6 november jl. Het is een onbevredigend debat. De minister ziet wel iets in een terugzendrecht voor de Eerste Kamer. Ook GroenLinks, PvdA en D66 zijn hier een voorstander van. Een meerderheid in de senaat van VVD, CDA en CU/SGP ziet er echter niets in. Waarom is onduidelijk, want het is een extra bevoegdheid, waar de Eerste Kamer wel of geen gebruik van kan maken. Angst voor verandering is de denk ik de enige reden. Dat terugzendrecht kan de kamer inzetten als ze niet voor, maar ook niet tegen een wet wil stemmen, bijv. omdat er enkele gebreken zijn die gerepareerd moeten worden. Die terugzending vindt plaats naar de Tweede Kamer, die het vervolgens afhandelt. Een mooiere variant is dat de Eerste Kamer een twijfelachtig wetsvoorstel doorzendt naar de Verenigde Vergadering, die het voorstel afhandelt.

Het debat over de positie van de Eerste Kamer is overigens nog niet afgelopen. Ook de Tweede Kamer gaat er nog over praten; daarna bekijkt de Eerste Kamer of ze er nog een keer over wil praten.

Zie verder mijn bijdrage positie Eerste Kamer

Een ander agendapunt ging vadaag over de zogenaamde Wet Victor, een initiatiefwet van VVD en PvdA die gemeente in de gelegenheid stelt drugspanden te onteigenen. Omwille van de tijd werd de behandeling tot een termijn van de kamer beperkt.

Voor mijn bijdrage zie Wet Victor

De vergadering was om 8 uur afgelopen. Daarna ben ik met collega Bob van Schijndel gaan eten in een klein restaurant dat Griekse, Turkse en Egyptische gerechten op de kaart heeft staan. Ik hou er van om steeds een ander restaurant te nemen en zo de Haagse horeca wat te verkennen. We praten over het komend congres van GroenLinks dat de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gaat vaststellen. Een prima onderwerp bij een goed glas wijn dat zich leent voor een aangename mengeling van ernst en luim.

Dinsdag 22 januari 2001

In de fractievergadering wordt een drietal debatten voorbereid: over de externe adviesbureaus, de positie van de Eerste Kamer en de Wet op de inlichtingendienst.

De rol van externe adviesbureaus (de zesde macht) is een onderwerp dat door onze fractie op de agenda is geplaatst. In 2000 hebben wij daar een conferentie over georganiseerd en in 2001 is het resultaat daarvan gepubliceerd door het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks onder de uitdagende titel 'De staatsgreep van de zesde macht?'. De regering heeft wel gereageerd op deze initiatieven met een heuse nota, maar die was van een dergelijk matig niveau, dat er een plenair debat gevoerd wordt. Centraal in de benadering van GroenLinks staat dat er kritischer naar het inschakelen van externe adviseurs door de overheid moet worden gekeken en er regels gesteld moeten worden m.b.t. de transparantie.

De positie van de Eerste Kamer staat volgende week weer op de agenda. Het is een vervolg van de discussie die op 6 november is gestart. Ook komt volgende week de wet op de inlichtingendiensten aan de orde. De voorzetten die op beide onderwerpen door resp. mij en Bob van Schijndel zijn gemaakt worden door de fractie gevolgd.

In de plenaire vergadering is de positie van de burgemeester wederom aan de orde. Er ligt een wetsvoorstel voor om de wijze van benoeming van de burgemeester (nu door de Kroon) uit de grondwet te halen, en dit voortaan te laten regelen door de gewone wetgever. De essentie hiervan is dat bijv. de gekozen burgemeester (door gemeenteraad of bevolking) dan met een gewone meerderheid wettelijk geregeld kan worden, terwijl als dit in de grondwet geregeld moet worden de procedure uit twee behandelingen in beide kamers bestaat, waarbij in de tweede fase een tweederde meerderheid is vereist. Ook deze grondwetswijziging kent dus twee termijnen, waarvan vandaag de eerste is afgerond. Alleen de christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) stemden tegen. Zij willen absoluut niet tornen aan de huidige, grondwettelijk vastgelegde kroonbenoeming.

Dinsdag 15 januari 2001

De eerste vergaderdag in 2002. Wim de Boer, onze fractievoorzitter, viert zijn verjaardag, Bij de kofie is door hem zelf met Achterhoekse ingredienten gebakken appeltaart. De appeltaart komt op het goede moment: vandaag behandelt de Eerste Kamer de reconstructie-, stank- en ammoniakwet. Met deze wetten wordt verder uitvoering gegeven aan het terugdringen van de varkensstapel en flankerende milieumaatregelen. CDA en VVD lijken tegen te zullen stemmen, omdat de wettelijke maatregelen negatief voor boeren zal itpakken. De behandeling wordt na een termijn gestaakt. Over twee weken wordt het debat voortgezet.

Maar voor de plenaire vergadering vindt de nieuwjaarsreceptie plaats, waarbij voorzitter Gerrit Braks afscheid neemt van Thijs Woltgens.Hij wordt voorzitter van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, wat Woltgens in zijn antwoord de gelegenheid biedt om gekscherend op te merken dat hij alle belangrijke kamers die er in Nederland zijn, wil doorlopen.