Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: november 2004

Dinsdag 30 november 2004

Vandaag een debat met de onverschrokken Rita Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Onderwerp: ratificatie van het Europese kaderverdrag bescherming nationale minderheden. Het is -heel bizar- een voortzetting van een debat dat in mei 2001 (!) is geschorst door toenmalig minister van Boxtel die geen zin dat de meerderheid van VVD en CDA in de senaat het verdrag niet wilde ratificeren.

Dit kaderverdrag verplicht de ondertekenaars nationale minderheden te beschermen door hen gelijke behandeling te garanderen én door passende maatregelen op alle terreinen van het maatschappelijk leven de volledige en daadwerkelijke gelijkheid te bevorderen tussen minderheden en de meerderheid. Maar ook verplicht het verdrag te bevorderen dat minderheden hun cultuur in stand kunnen houden cq tot tot ontwikkeling kunnen brengen om zo hun identiteit te bewaren. Welke groepen tot een nationale minderheid behoren is niet in het Verdrag geregeld, dat bepalen de landen zelf. Dat moet dan wel in een aparte verklaring bij de ratificatie worden vermeld. En daar zit nu net het probleem. Paars II definieerde de nationale minderheden als: Friezen en alle groepen die deel uit maken van het minderhedenbeleid. De Tweede Kamer ging daar mee akkoord; de Eerste Kamer (CDA, VVD, SGP, CU) niet. Vandaar dat Van Boxtel de zaak opschortte. Verdonk heeft inmiddels de definitie versmald tot alleen Friezen, de Tweede Kamer is daarmee –in weerwil van haar eerdere besluitvorming- akkoord gegaan en nu ligt het dus weer – uitgekleed- bij de Eerste Kamer.

Verdonk ging op de haar bekende, kordate wijze het debat in, maar draaide toch steeds in hetzelfde cirkeltje rond. Omdat ze vijf criteria had bedacht waaraan een minderheid zou moeten voldoen, kwam ze steeds alleen bij de Friezen uit. Ook de Roma en Sinti kwamen niet in aanmerking, hoewel er een behoorlijk aantal Europese landen is dat deze twee groepen wel als minderheid erkend.

Klik hier voor mijn bijdrage aan het debat, inclusief de motie die ik mede namens PvdA en SP indiende om de Roma en Sinti wel als minderheid erkende. Deze motie komt volgende week, 7 december, in stemming.

Dinsdag 23 november 2004

Vandaag de financiële beschouwingen. Voor het eerst sinds 1999 doe ik dat niet, maar mijn collega Tof Thissen, die hiermee ook zijn maidenspeech hield. Hij heeft de portefeuille financiën van mij overgenomen en doet dat, gezien zijn eerste bijdrage prima. Het debat met Zalm en Wijn kent door de jaren heen dezelfde onderwerpen: de hypotheekrenteaftrek, het stabiliteitspact van de EU, de a-sociale agenda van het kabinet, de financiële verhouding met de gemeenten. 

Klik hier voor de maidenspeech van Tof Thissen.

Ik had vandaag ook een commissievergadering: binnenlandse zaken, met o.a. als agendapunt de deconstitutionalisering van de burgemeester. Dat is een omstreden kwestie aan het worden, omdat de oppositie in de Eerste Kamer niet gecharmeerd is van het voorstel van de gekozen burgemeester, dat het kabinet heeft gekoppeld aan het uit de grondwet halen van de benoemingswijze van de burgemeester. Maar omdat voor die grondwetswijziging een 2/3e meerderheid nodig is, kan de oppositie dat tegenhouden. Of dat gaat gebeuren is afwachten, want zover is het nog lang niet. Zoals gebruikelijk moet er eerst een datum worden geprikt voor de schriftelijke inbreng. Maar dat doet de commissie pas na 7 december als het debat is gevoerd over een ander slepende kwestie die met grondwetswijzigingen samenhangt. Het subtiele spel is begonnen...

Dinsdag 15 november 2004

Vandaag het rituele politieke hoogtepunt van het jaar: de algemene politieke beschouwingen. Het kabinet zit achter de regeringstafel en luistert gedwee naar de toespraken van de fractievoorzitters. Het zijn vaak ietwat gezwollen verhalen, een mengeling van actuele onderwerpen en partijpolitieke vergezichten. De aanwezigheid van de volledige ministersploeg tijdens de algemene beschouwingen is GroenLinks overigens een doorntje in het oog. Alleen Balkenende voert het woord, de rest van de ministers en de staatssecretarissen zijn verzonken in diep gepeins, lezen een boek, oefenen met de Pocket PC of halen zuchtend en steunend ambtelijke stukken uit de loodgieterstassen. Het kernkabinet zou wat ons betreft voldoende zijn.

Het debat waaiert alle kanten uit De moord op Theo van Gogh -en de gewelddadige nasleep- brengt uiteraard alle fractievoorzitters er toe om hun zorg uit te spreken over het ontstane klimaat en de noodzaak om een zo breed mogelijke coalitie te smeden tegen extremistisch geweld.

Onze fractievoorzitter Diana de Wolff hekelt de (a-)sociale agenda van het kabinet. En de gemakzucht waarmee het kabinet omgaat met de verschrikkingen van de oorlog in Irak, waar dit kabinet mede voor verantwoordelijk is.

Klik hier voor haar inbreng.

Belangrijk punt in het debat werd de gekozen burgemeester. De PvdA liet duidelijk weten weinig te zien in het wetsvoorstel dat onlangs door de regering bij de Tweede Kamer is ingediend. Ook het CDA uitte haar twijfels. Toen de PvdA vervolgens beweerde dat het kabinet wel eens zou kunnen vallen over dit onderwerp gingen de bellen rinkelen. Vooral omdat daarmee de suggestie werd gewekt dat de PvdA ook tegen de grondwetswijziging zou stemmen, waardoor het mogelijk wordt de huidige benoemingswijze van de burgemeester -nl. door de Kroon (in feite het kabinet) - te vervangen door de direct gekozen burgemeester. Omdat voor zo'n grondwetswijziging een 2/3e meerderheid nodig is, hebben de tegenstanders van de direct gekozen burgemeester in de Eerste Kamer een sterk wapen in handen. Minister Tom de Graaf zat er sip bij te kijken.

GroenLinks vindt dat de gemeenteraad de burgemeester moet kiezen en is tegen de direct gekozen burgemeester. De argumenten daarvoor zijn hier te vinden. En hoewel het uit de grondwet halen van de kroonbenoeming (‘deconstitutionalisering’) ook voor het alternatief van GroenLinks (en PvdA en SP) nodig is, stelt het voorstel van De Graaf dit natuurlijk in een heel ander daglicht.

Dinsdag 9 november 2004

Vandaag is het jaarlijkse debat over de 'Staat van de Europese Unie'. Minister Bot en staatssecretaris Nicolaï komen in de kamer het regeringsbeleid t.a.v. de EU verdedigen. Extra interessant is natuurlijk dat Nederland dit half jaar voorzitter van de EU is. De onderwerpen zijn voorspelbaar: de uitbreiding met Roemenië, Bulgarije en Turkije, de grondwet en het referendum, de perikelen rond de nieuwe Europese Commissie, de toenemende Euroscepsis. Ondanks dat is het bij vlagen een interessant debat. Zo namen Bot & Nicolaï, tot grote ergernis van CDA en ChristenUnie, afstand van de beoogde Italiaanse commissaris Buttiglione, die met zijn hopeloze opvattingen over vrouwen en homo's niet gepruimd werd door het Europees Parlement. Bot kon niet ontkennen dat de Irak-politiek van Bush & Blair nog steeds een grote splijtzwam in de EU is. En Nicolaï leek steeds enthousiaster te worden over het referendum dat over de grondwet gehouden gaat worden, hoewel hij zich haastte te zeggen dat het regeringsstandpunt natuurlijk 'teugen' is. 

Klik hier voor mijn inbreng in eerste termijn.

Verder was er nog een interpellatie van PvdA en GroenLinks over het niet informeren van de Kamer door minister Dekker over een meevaller van €150 miljoen bij de huursubsidie. Als ze dat wel had gedaan, zou de Kamer zich eind juni minder onder druk gezet voelen om een wetswijziging van de huursubsidie, die een bezuiniging van hetzelfde bedrag beoogde, er door te jassen. CDA en VVD vonden ook dat de bewindsvrouw de Kamer toen had moeten informeren, maar betoogden tevens dat ze dan ook toch voor de wet zouden hebben gestemd.